SEMINARIUM IIGW (2015 grudzień 09)


Autor: Marek Bodziony
Foto: Maria Wit i Marek Bodziony


Analiza własności niżówek w obszarze karpackim w zlewni Górnej Wisły przedstawił Prof. dr hab Węglarczyk z zespołem.

Susza a dokładnie niedobory wody w ostatnich latach stały się problemem, który obejmuje swym zasięgiem coraz większe obszary naszego kraju.

To że brakuje wody łatwo zauważyć, oto kilka przykładów:

           


Dr inż Marta Cebulska
Tytuł: Susza meteorologiczna (klimatyczna, atmosferyczna)
Streszczenie: Przedstawiono wyniki z wyznaczonych okresów z niedoborem opadów atmosferycznych, ocenę częstości ich wystąpienia w obszarze górnej Wisły. Zwrócono również uwagę na zmienność roczną i wieloletnią najniższych sum miesięcznych opadów atmosferycznych oraz na długość ciągu dni bez opadu. Materiałem źródłowym badań były opady dobowe z 64 stacji pomiarowych z lat 1984-2013, które pozyskano z IMGW-PIB. Do wyznaczenia okresów z niedoborem opadów w poszczególnych latach i miesiącach przyjęto wskaźnik względnego opadu (RPI) oraz wskaźnik standaryzowanego opadu (SPI).
W dorzeczu górnej Wisły najniższe miesięczne sumy opadów mogą występować w ciągu całego roku, z najmniejszą częstością w miesiącach letnich, a największą w miesiącach zimowych. W rozpatrywanym wieloleciu najwięcej lat suchych dostrzeżono m.in. w Bieszczadach blisko 30% i więcej, a także w zlewni Małej Wisły, Soły, Dunajca zwłaszcza w obrębie odcinków źródłowych, Raby, a także w przyrzeczu Wisły w tym w Brzeźnicy (37%) i Szczucinie (37%). Maksymalna susza wystąpiła w listopadzie 2011 (wartość wskaźnika SPI jest minimalna). Na wszystkich stacjach w dorzeczu górnej Wisły wyróżniono okresy co najmniej suche występujące w tym samym czasie - są to: luty 1986, 1987; marzec 1991; kwiecień 2007; lipiec 1994, sierpień 2003; wrzesień 1986, 2011; październik 1988, 1995, 2005, 2010; listopad 1986, 2011.


Mgr inż Katarzyna Baran-Gurgul
Tytuł: Niżówki
Przedstawiła różne sposoby wyznaczania niżówek w ciekach dorzecza Górnej Wisły oraz dokonała analizy ich rozkładu w czasie na przestrzeni ostatnich 30 lat.
Analiza objęła różne sposoby obliczeń oraz wynikające z nich rozbieżności w wyznaczaniu okresów z niedoborem wody. Porównano również okresy niżówek z okresami bezopadowymi
Dr inż Marek Bodziony
Tytuł: Niżówki a niedobór wody w gminach Dorzecza Górnej Wisły
Przedstawił powiązania niedoborów wody na cele bytowe, komunalne i rolnicze w gminach dorzecza Górnej Wisły z niżówkami występującymi w ciekach na tym obszarze.
W analizach wykorzystano obliczenia Katarzyny Baran oraz wyniki z ankiet wysłanych do pond 500 gmin Dorzecza Górnej Wisły.


Dr hab. inż Krzysztof Książyński
Tytuł: Wody podziemne
1. Wody podziemne i ich związek z suszą hydrologiczną
2. Dokonano selekcji i oceniono wartość pomiarów wód podziemnych pozyskanych od Państwowej Służby Hydrogeologicznej. Przeanalizowano możliwe powiązania piezometrów z zasilanymi ciekami. Określono warunki występowania retencji gruntowej i przeprowadzono symulacje na modelu Richardsa i tłokowym przebiegu zasilania wód podziemnych.


kliknij w obrazek aby powiększyć


powrót do galerii>>