Zakład Gospodarki Wodnej - IIiGW - Politechnika Krakowska
INSTYTUT ZAKŁAD Osoby Historia Dydaktyka

Valid XHTML 1.0!

prof. dr hab. inż. HENRYK SŁOTA


W dniu 26 kwietnia 2006 odszedł od nas Profesor Henryk Słota - jeden z najwybitniejszych autorytetów w zakresie gospodarki wodnej w Polsce.

Profesor Henryk Słota urodził się 4 kwietnia 1944 roku w Katowicach. Studia o specjalności budownictwo wodne śródlądowe ukończył w 1969 roku na Wydziale Budownictwa Wodnego Politechniki Krakowskiej. W tym samym roku rozpoczął pracę w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, gdzie zatrudniony był kolejno na stanowiskach inżyniera, st. asystenta i docenta a od roku 1991 - profesora. W latach 1980-89 był dyrektorem Oddziału Instytutu w Krakowie a w roku 1991 został zastępcą dyrektora Instytutu ds. naukowo-badawczych.

Poznawcza i naukowa pasja Profesora Henryka Słoty owocowała kolejno zdobywanymi stopniami naukowymi. Stopień naukowy doktora nadała mu Rada Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Krakowskiej (1976 r.), doktora habilitowanego Rada Wydziału Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej (1984 r.). Tytuł naukowy profesora uzyskał 29 grudnia 1998 r.

Swoje bogate doświadczenie praktyczne i naukowe wykorzystywał w pracy dydaktycznej. Od roku 1973 był nauczycielem akademickim w Instytucie Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej, kształcąc kolejne pokolenia specjalistów w zakresie gospodarki wodnej. Od roku 1991 kierował kilkunastoosobowym zespołem Zakładu Gospodarki Wodnej. W latach 1989-90 był w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa podsekretarzem stanu odpowiedzialnym za gospodarkę wodną, w latach 1990-93 był Pełnomocnikiem Rządu do spraw współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych oraz Pełnomocnikiem Rządu do realizacji Umowy z Rządami CSRS i NRD o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska.

Profesor Henryk Słota był autorem lub współautorem ponad 90. publikacji (w tym 18. w wydawnictwach zagranicznych) oraz ponad 110. opracowań badawczo-wdrożeniowych.

Zainteresowania naukowe profesora Henryka Słoty związane były z wieloma aspektami gospodarki wodnej, obejmującymi m.in. zagadnienia

- gospodarowania i rozrządu wody w systemach zbiornikowych,

- ochronę przeciwpowodziową,

- ocenę zasobów wodnych pod kątem ilości i jakości wody,

- ekologiczne uwarunkowania rozwoju systemów gospodarki wodnej oraz

- kwestie prawne i ekonomiczne związane z zarządzaniem gospodarką wodną.

Profesor Henryk Słota był członkiem kilku organizacji naukowo-technicznych, między innymi: Komitetu Gospodarki Wodnej PAN (w latach 1990-96 członek Prezydium oraz Przewodniczący Sekcji Systemów Gospodarki Wodnej), Komisji Głównej ds. Rozwoju i Eksploatacji Systemów Wodnych i Melioracyjnych NOT (od 1986 r.), Państwowej Rady Gospodarki Wodnej przy Ministrze Środowiska (w latach 1997-98 przewodniczący Rady).

Był także wiceprzewodniczącym Rady Programowej Czasopisma "Gospodarka Wodna" (od 1998 r.), Z-cą Przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego Wydawnictw Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Członkiem Rady Redakcyjnej Wydawnictwa "Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN". Profesor Henryk Słota był wielokrotnie wyróżniany nagrodami J.M. Rektora Politechniki Krakowskiej oraz nagrodami Ministra Środowiska za swoje osiągnięcia naukowe i badawcze. W roku 2004 odebrał nagrodę Ministra Środowiska za "całokształt działalności naukowo-badawczej i organizacyjnej w dziedzinie gospodarki wodnej".

Galeria wspomnień