Zamiast wstępu Zakład hydrologii Dydaktyka Prace dyplomowe Publikacje Hydrologia

Valid XHTML 1.0!

Niezbędnik

Obronione prace dyplomowe

Krzysztof Piszczek

WebGIS I Webmapping – technologie dla globalnych systemów informacji przestrzennej

2007

W ostatnich latach rozwój informatyki spowodował wielki postęp w kartografii oraz w możliwościach gromadzenia danych przestrzennych. Standardy i Interoperacyjność - stworzone przez Open Geospatial Consortium oraz Komitet techniczny ISO/TC 211- przyczyniły się do powstania współpracujących ze sobą - na poziomie danych (zarówno formatów plików, jak i struktur bazodanowych) darmowych systemów. Aplikacje tworzone dzięki "społeczności open source" stanowią doskonałą alternatywę dla komercyjnych systemów GIS, których istnienia nie można ignorować, są one bowiem pionierami w tej dziedzinie i stanowią motor napędowy tejże technologii.

W niniejszym dokumencie przedstawiono istniejące rozwiązania technologiczne z zakresu internetowych technologii GIS. Dokonano porównania bezpłatnych narzędzi open source i tych komercyjnych. Jednocześnie przybliżone zostały terminy interoperacyjności oraz standaryzacji systemów i danych przestrzennych. W celu sprawdzenia stanu implementacji istniejących w Internecie rozwiązań, przetestowano kilka wybranych produktów zarówno polskich, jak i zagranicznych. Zbadane zostały zarówno systemy globalne charakteryzujące się różnorodnością danych, oraz te niewielkie opisujące konkretne zagadnienia. W ramach podsumowania zgromadzonej wiedzy, na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie opracowano założenia wykorzystania dostępnych narzędzi open source potrzebnych do stworzenia alternatywy komercyjnego rozwiązania opartego o ESRI - ArcIMS.

Przyszłość nowoczesnej kartografii zmierza ku tworzeniu bardzo rzeczywistych modeli odwzorowujących obiekty geograficzne świata, coraz częstsze przenoszenie map w wizualizacje trójwymiarowe i stosowanie animacji rzeczywistych jest już niemal standardem.

Krzysztof Piszczek
WebGIS I Webmapping - technologie dla globalnych systemów informacji przestrzennej

2,6 MB

Marcin Korentz

SATE – System Ankietująco Testujący dla Edukacji

2007

Prezentowana praca magisterska powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku e-learningowego na narzędzia wspomagające proces testowania studentów. W pracy omówiono zagadnienia związane z tworzeniem aplikacji wspierających proces weryfikacji wiedzy, dotyczące między innymi metodyki tworzenia testów. Przedstawiono i porównano istniejące aplikacje wspierające proces testowania, ze szczególnym uwzględnieniem programów darmowych. Ponadto usystematyzowano wiedzę dotyczącą autentykacji użytkowników. Dokonano również przybliżenia popularnych narzędzi i technik, które tworzą systemy służące weryfikacji wiedzy. Efektem końcowym pracy jest autorski system o nazwie SATE (System Ankietująco Testujący dla Edukacji), zrealizowany prawie wyłącznie przy pomocy darmowych, publicznie dostępnych narzędzi informatycznych. Główną zaletą systemu SATE jest możliwość stosowania wielu rodzajów zadań, w tym zadań wymagających sformułowania wyczerpujących odpowiedzi. Ze względu na złożoność zagadnienia, w ramach pracy magisterskiej zaimplementowano jedynie funkcje systemu charakterystyczne dla wybranej grupy użytkowników- nauczycieli.

Presented master's thesis was created due to e-learning market requirements for student's testing tools. This thesis shows and explains ways of creating applications relevant to knowledge transfers and methodology of creating different test, tasks and issues. It also explains how to find comparison between different techniques of testing processes especially due to freeware tools. Furthermore, some information about user's authentication has been presented as well as good-known procedures and techniques due to knowledge verifying. As a result of the works carried out you can find SATE (Inquiry and Testing System for Education). It has been created using mostly freeware and non-commercial tools. One of the best advantages of SATE is a possibility to create various types of tasks, issues and problems for students. According to complexity of this theory, this master's thesis provides with only few implemented mechanisms for teachers.

Marcin Korentz
SATE - System Ankietująco Testujący dla Edukacji

2,3 MB

Łukasz Cieślik

Projekt i implementacja internetowej bazy danych do wymiany i promowania wiedzy ekologicznej

2007

Celem niniejszej pracy magisterskiej było stworzenie projektu bazy danych oraz systemu, którego zadaniem będzie łatwe i proste gromadzenie i wymiana informacji ekologicznych. Zaprojektowany i zrealizowany Internetowy Edukator Ekologiczny (IEE) ma na celu przede wszystkim rozwijanie świadomości ekologicznej u ludzi młodych, czyli głównie dzieci i młodzieży. Przy implementacji IEE jednym z głównych założeń była łatwość obsługi zarówno jeżeli chodzi o użytkownika systemu (osobę szukającą informacji) jak i redaktora sprawującego nadzór nad treściami wyświetlanymi na stronach www. IEE został zrealizowany z użyciem wyłącznie darmowych narzędzi takich jak PHP, MySQL, tinyMCE, HTML. Przedstawiona w niniejszej pracy struktura bazy danych z odpowiednio zaimplementowanym interfejsem może być z powodzeniem wdrożona do projektów nie-informatycznych. Internetowy Edukator Ekologiczny został zrealizowany we współpracy z zajmującym się tematem ekologii Klubem GAJA. Na potrzeby prezentowanej pracy magisterskiej Internetowy Edukator Ekologiczny został dostosowany do projektu "Zaadoptuj rzekę" realizowanego przez Klub GAJA.

The main purpose of this master's thesis was to create a project of data-base system, which one of the main aims was to provide and present ecological data. Designed and implemented Web Ecological Educator (IEE) is mainly focused on developing ecological knowledge especially as far as young people are concerned. According to the system implementation one of the most important points was to enable users to navigate easily. From administrator's point of view one of the most important aspects was to simply maintain the system. IEE was designed using only freeware tools such as PHP, MySQL, tinyMCE, HTML. Due to structure presented in this master's thesis of data-base, it can be simply initiated also in non-computer science projects. One of them (selected for implementation) is "Adopt Your River" Project - running and guiding by ecological GAJA club.

Łukasz Cieślik
Projekt i implementacja internetowej bazy danych do wymiany i promowania wiedzy ekologicznej

1,6 MB

Kinga Hajduk

Baza metadanych pomiarów hydrometeorologicznych Zakładu Hydrologii Politechniki Krakowskiej

2007

Kinga Hajduk
Baza metadanych pomiarów hydrometeorologicznych Zakładu Hydrologii Politechniki Krakowskiej

2,4 MB

Joanna Burawa

Projektowanie funkcjonalnych i dostępnych aplikacji internetowych na przykładzie bazy pomiarów hydrometeorologicznych

2007

Niniejsza praca porusza dwie ważne kwestie związane z projektowaniem serwisów internetowych - funkcjonalność, dostępność. W dzisiejszych czasach funkcjonalność coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Użytkownicy mają do wyboru tysiące aplikacji internetowych wiec oczywiste jest, że wybiorą bardziej funkcjonalne, z ich punktu widzenia. Wzrosła również świadomość, że serwisy internetowe powinny być dostępne dla wszystkich bez względu na ograniczenia fizyczne oraz sprzętowe.

W pracy przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z projektowaniem funkcjonalnych oraz dostępnych aplikacji internetowych. Przedstawiono wiele zasad oraz reguł określających sposób projektowania użytecznych serwisów WWW. Zaimplementowana aplikacja jest uproszczoną wersją dziennika pomiarów. Celem pracy było stworzenie systemu zorientowanego na pokazanie zasad projektowania ergonomicznych interfejsów. Użyteczność poszczególnych elementów aplikacji była na bieżąco weryfikowana, poprawiana dzięki testom przeprowadzanym na użytkownikach w trakcie tworzenie systemu.

Joanna Burawa
Projektowanie funkcjonalnych i dostępnych aplikacji internetowych na przykładzie bazy pomiarów hydrometeorologicznych

1,8 MB

Piotr Nowak

Ocena wydajności hydrometeorologicznych baz danych w MySQL 5.0

2007

Na przestrzeni ostatnich lat, dokonała się rewolucja w technologiach pomiarowych. Tradycyjne mierniki analogowe są wypierane przez nowocześniejsze urządzenia cyfrowe. Szybki rozwój technologii cyfrowych spowodował lawinowy przyrost ilości danych gromadzonych przez różne systemy pomiarowe. Szczególnym przypadkiem takiego systemu, jest system monitoringu środowiska. Ta praca jest opisem badania wydajności różnych baz danych hydrometeorologicznych, stworzonych w środowisku MySQL 5.0.

W dokumencie zawarte są podstawy teoretyczne systemów bazodanowych. Określono także kryteria według jakich można dokonać oceny jakości schematu bazy danych. Sformułowano wymagania funkcjonalne jakie musi spełniać baza danych hydrometeorologicznych. Wyjaśnione zostały takie pojęcia jak: relacyjny model danych oraz normalizacja baz danych. Na podstawie przedstawionej teorii, zostały zaproponowane trzy schematy bazodanowe oraz zestaw testów wydajności. Przeprowadzone testy pozwoliły wytypować najlepsze z zaproponowanych rozwiązań. Analiza wyników uwidoczniła zagadnienia, na jakie należy zwrócić szczególną uwagę projektując bazę danych.

Aktualna sytuacja w branży IT pokazuje, że projektując system informatyczny, nie można pominąć kwestii zastosowania technologii bazodanowej. Twierdzenie to tyczy się zarówno dużych systemów komercyjnych, jak i mniejszych, akademickich lub biurowych.

Piotr Nowak
Ocena wydajności hydrometeorologicznych baz danych w MySQL 5.0

1,4 MB

Marcin Kasiński

WebHarvesting – alternatywna metoda integracji danych meteorologicznych

2007

Dokument ten opisuje przebieg prac, jakie towarzyszyły podczas tworzenia oprogramowania służącego do automatycznej ekstrakcji treści ze stron WWW.

Pierwsza część pracy została poświęcona analizie teoretycznej problemu detekcji treści, począwszy od zwykłych dokumentów tekstowych przez dokumenty o budowie strukturalnej a na dokumentach obrazkowych kończąc.

W dalszej części pracy przedstawiono niezwykle skuteczne narzędzia, które usprawniły działanie realizowanego systemu. Zastosowanie mechanizmu wyrażeń regularnych było trafionym rozwiązaniem, gdyż pozwoliło w pełni zapanować nad przetwarzanymi danymi, natomiast mechanizm cyklicznego wykonywania zadań zautomatyzował proces ich pobierania.

Ostatnia, praktyczna część pracy szczegółowo opisuje najważniejsze elementy systemu, jego funkcje, budowę oraz zasadę działania. W tej części znajduje się również ocena skuteczności działania algorytmu detekcji treści oraz całego systemu.

W ramach podsumowania pracy nakreślono możliwości rozwoju systemu w dwóch różnych kierunkach - wizualizacji zgromadzonych danych oraz integracji z systemem algorytmu detekcji treści z dokumentów obrazkowych, co z pewnością będzie podstawą do kontynuacji tej pracy oraz rozwoju systemu.

Marcin Kasiński
WebHarvesting - alternatywna metoda integracji danych meteorologicznych

1,4 MB

Piotr Tokarz

UMN MapServer jako platforma WebGIS na przykładzie RZGW w Krakowie

2007

W ostatnich latach, wraz z rozwojem technologii komputerowych oraz internetu wzrosło zapotrzebowanie na systemy GIS pozwalające udostępniać dane przestrzenne w internecie.

W niniejszej pracy przedstawione zostały najpopularniejsze aplikacje umożliwiające udostępnianie danych przestrzennych w internecie, zarówno komercyjne jak i darmowe. Opisany w sposób szczegółowy został UMN MapServer, będący jedną z najlepszych i najpopularniejszych platform udostępniania danych w internecie.

Omówione zostały najważniejsze jego elementy, jak również kilka najciekawszych przykładów implementacji z bogatej galerii dostępnej na stronie projektu. Przedstawiony został również przykład implementacji UMN MapServer na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Opisane zostały zalety takiego rozwiązania jak i potencjalne problemy mogące wyniknąć w trakcie implementacji.

Piotr Tokarz
UMN MapServer jako platforma WebGIS na przykładzie RZGW w Krakowie

1,0 MB

Marta Zwolska

System wizualizacji informacji meteorologicznych SWIM wykorzystujący interfejs Google Maps

2008

Marta Zwolska
System wizualizacji informacji meteorologicznych SWIM wykorzystujący interfejs Google Maps

11,3 MB

Marcin Kowal

RC10 decoder – system dekodowania i gromadzenia pomiarów hydrometeorologicznych

2008

Marcin Kowal
RC10 decoder - system dekodowania i gromadzenia pomiarów hydrometeorologicznych

0,7 MB

Jan Zoń

GMAP MVT – dedykowany back-end dla potrzeb wizualizacji zjawisk meteorologicznych w środowisku Google Maps

2008

Jan Zoń
GMAP MVT – dedykowany back-end dla potrzeb wizualizacji zjawisk meteorologicznych w środowisku Google Maps

4 MB

Krzysztof Stopka

Tworzenie wysokodostępnych klastrów dla potrzeb zarządzania kryzysowego na przykładzie ochrony przeciwpowodziowej

2008
Praca została wyróżniona nagrodą im.Prof. Włodzimierza Roniewicza
za najlepszą pracę magisterską w roku 2008
na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechnii Krakowskiej.

Modele zapobiegania zagrożeniom zorientowane są wokół danych opisujących zjawiska przyrody dotykające ludzkość. Budowa systemów pomiarowo-obserwacyjnych to filar, dzięki któremu jesteśmy w stanie pozyskiwać wiarygodną informację na temat niebezpieczeństw. Zastosowanie mechanizmów gromadzenia i przechowywania pozyskiwanych danych pozwala sprawnie zapobiegać, przygotowywać i reagować na zagrożenia dotykające ludzi.

W niniejszym dokumencie opisano metody budowy systemów komputerowych przeznaczonych do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji. Wykorzystane technologie komputerowych systemów klastrowych przystosowano do zagadnień ochrony powodziowej. Dostępność, skalowalność, bezpieczeństwo i niezawodność są podstawowymi założeniami prezentowanych architektur komputerowych.

Informatyka jest zbiorem mechanizmów, które można stosować do budowy efektywnych systemów wspomagających rozwiązywanie problemów inżynierskich przeciwdziałania zagrożeniom. Spośród wielu dostępnych narzędzi wybrano oprogramowanie umożliwiające budowę systemów opartych o platformę LINUX. Licencje oprogramowania LVS, OpenVZ, XEN, DRBD, HB pozwalają na bezpłatne użycie tych narzędzi dzięki czemu koszty budowy klastrów zredukowane są do wartości użytego sprzętu. W Polsce największym zagrożeniem są często występujące powodzie. Wszelkie działania powinny dążyć do pozyskania informacji od osób bezpośrednio związanych z powodziami, czyli środowisk lokalnych. Informowanie ludności o niebezpieczeństwach im zagrażających na poziomie lokalnym musi być priorytetem w działaniach służb kryzysowych.

Models of danger avoiding are focused on data that describe natural forces which affect people. The measurement- observation systems building is a basis thanks to we are able to get a credible information about dangers. Using efficient mechanisms of data storage and safekeeping lets us avoid dangers and react if they appear.
In this dissertation methods of computer systems building that were designed for information safekeeping, processing and available making are described. The computer cluster systems technologies that were used were adjusted for flood protection problems. Availability, protection and reliability are basic guidelines of presented computer architectures.
Computer science is an assemblage of mechanisms that can be used for building efficient systems that can help with solving engineer problems of dangers avoiding. For this dissertation use from among of many available implements a software that is based on LINUX platform was used. Licenses of LVS, OpenVZ, XEN, DRBD, HB programs enables reduction of implementation cost. Overall costs of cluster building were reduced to used hardware value. Frequent floods are the biggest danger in Poland and that is why all the actions should be focused on getting information from people that were straightly affected by floods. People in local regions should be well informed about dangers that can affect them and that should be priority in all the anti-crisis actions.

Krzysztof Stopka
Tworzenie wysokodostępnych klastrów dla potrzeb zarządzania kryzysowego na przykładzie ochrony przeciwpowodziowej

1,2 MB

Kamil Zieliński

Półautomatyczne pozyskiwanie danych z roczników opadowych

2008

Nikogo nie trzeba przekonywać o zaletach gromadzenia danych w postaci elektronicznej. Obecnie wszystkie firmy i instytucje magazynują dane przede wszystkim przy użyciu systemów komputerowych. Ale co z danymi z przed lat? Co ze zbiorami zgromadzonymi w postaci drukowanej? Jak je przetworzyć na formę elektroniczną? Na te i inne pytania odpowiada niniejsza praca. Prezentuje ona system, jaki został stworzony w celu półautomatycznego pozyskiwania danych z roczników opadowych. Do optycznego rozpoznawania znaków z zeskanowanej strony rocznika wykorzystano program OCR - FineReader 8.0. Określono jak należy skonfigurować to narzędzie oraz ustalono format pliku wyjściowego. Przeprowadzono także badania wpływu jakości obrazu i zastosowania funkcji douczania programu OCR na efektywność procesu rozpoznawania. Wprowadzenie danych do komputerowej bazy wymaga ich ekstrakcji z pliku otrzymanego w wyniku działania OCR. W tym celu zaprojektowano autorską aplikację - Nimbi 0.4. Aplikacja, stworzona w języku PHP, umożliwia wyodrębnienie danych, sprawdzenie ich poprawności i zapisanie w bazie danych MySQL. Ostatnim elementem pracy jest weryfikacja stworzonego systemu przez porównanie jego skuteczności ze skutecznością manualnego pozyskiwania danych. Opracowany system może być rozwijany a odpowiednio zmodyfikowany wykorzystany do przetwarzania innego rodzaju danych.

The advantages of assembling data in electronic form are nowadays the common knowledge. Every company and institution stores data by means of computer systems. But what about data from the past? What about printed sets of data? How should the data be processed into the electronic form? The aim of the master thesis is to answer these and other questions. It aims at presenting the system that was created for semiautomatic data acquisition from precipitation yearbook. OCR program - FineReader 8.0 was applied for optical character recognition from scaned pages of a yearbook. It was determined how this tool should be configurated. Data format of result file was chosen. Investigations of influence of scan quality and usage of training mode was conducted. Entering data into computer date base requires their extraction from the text file gained from OCR program. For this task the author`s application - Nimbi 0.4 was created. The application programmed in PHP enables separating data, checking their correctness and writing into MySQL data base. The last stage of the thesis is the verification of created system which is followed by efficacy of the system and manual data acquisition. The designed system can be expanded and, if properly modified, applied to process other types of data.

Kamil Zieliński
Półautomatyczne pozyskiwanie danych z roczników opadowych

1,2 MB

Adam Banach

Pozycjonowanie stron www w wyszukiwarce google.pl AD 2007

2008

Dokument ten opisuje przebieg prac nad analizą najskuteczniejszej z czterem metod pozycjonowania, takich jak: pozycjonowanie naturalne, pozycjonowanie przez optymalizację pod kątem wyszukiwarek, pozycjonowanie nieetyczne i pozycjonowanie właściwe. Pierwsza część pracy została poświęcona analizie teoretycznej optymalizacji stron internetowych pod kątem wyszukiwarek. Jest to istotna część zagadnienia pozycjonowania witryn www. W dalszej części pracy przedstawiono informacje teoretyczne dotyczące pozycjonowania stron internetowych. Omówiona została każda z czterech metod pozycjonowania. Ostatnia, praktyczna część pracy szczegółowo przedstawia badania, jakie zostały przeprowadzone nad skutecznością każdej z metod pozycjonowania. W tej części znajduje się również ocena czterech rodzajów pozycjonowania i wybór najskuteczniejszej. W ramach podsumowania pracy nakreślony został problem pozycjonowania stron www w przyszłości. Wtedy to najprawdopodobniej zostanie na dużą skalę użyta w algorytmach wyszukiwarek sztuczna inteligencja.

Adam Banach
Pozycjonowanie stron www w wyszukiwarce google.pl AD 2007

0,5 MB

Justyna Kowal

Import i eksport danych hydrometeorologicznych z wykorzystaniem formatu XML oraz interfejsu SAX

2008

W pracy przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z technologią XML. Od kilku lat XML jest jedną z najbardziej popularnych technologii informatycznych, stosowaną szeroko, m.in. dzięki swojej prostocie i dostępności narzędzi, a przede wszystkim dzięki dobrej standaryzacji. W pracy umieszczono podstawowe fakty związane z językiem XML, rolę poszczególnych narzędzi ściśle powiązanych z XML oraz obecne osiągnięcia w dziedzinie ich implementacji. Krótko omówiono typowe zastosowania XML. Sam w sobie XML nie wnosi żadnych rewolucyjnych rozwiązań: idea języków znakowania jest stara, koncepcja hierarchicznych struktur danych jeszcze starsza. Jednak, XML "podał" tę koncepcję w nowym, atrakcyjnym dla użytkowników opakowaniu: pojawił się też w odpowiednim momencie, trafiając na wielkie zapotrzebowanie. To co jest w XML warte uwagi, to szeroka akceptacja standardów oraz duża dostępność darmowych narzędzi.

Zaimplementowany system w wielu aspektach wykorzystuje format XML. Celem pracy było zaprojektowanie systemu umożliwiającego import i eksport danych hydrometeorologicznych z wykorzystaniem formatu XML oraz interfejsu SAX. Zapewniającego usystematyzowane zestawienia parametrów pomiarowych w danym okresie pomiarowym oraz szybki dostęp do zarejestrowanych, na posterunkach badawczych, danych pomiarowych. Szerokie możliwości XML sprawiły że format ten został wykorzystany przy imporcie zdekodowanych danych pomiarowych do bazy danych, jako podstawowe źródło reprezentacji informacji o pomiarach. Podczas generowania wykresów XML także znalazł swoje zastosowanie. W celu zaprezentowania danych w postaci animowanych wykresów, narzędzie FusionCharts wymaga konwersji danych do formatu XML. Pozycja XML szybko się ugruntowała i nie wydaje się zagrożona, a obszar jego zastosowań wciąż rośnie.

Justyna Kowal
Import i eksport danych hydrometeorologicznych z wykorzystaniem formatu XML oraz interfejsu SAX

1,4 MB

Wojciech Tlałka

Zastosowanie systemów CMS w inżynierii środowiska na przykładzie systemu Joomla!

2008

Do niedawna systemy zarządzania treścią posiadały tylko nieliczne firmy posiadajace odpowiednie zaplecze informatyczne. Taka sytuacja doprowadziła do powstania Joomla! - programu który umożliwia proste zarządzanie stronami WWW z przeglądarki internetowej. Choc istotą Joomla! jest łatwość i prostota obsługi, to tworzone przy jej wykorzystaniu projekty będą przykładem wykorzystania najnowoczesniejszych technologii informatycznych. Joomla! zostało stworzone w PHP/MySQL, korzysta z XML, DHTML, JavaScript umożliwiajacych dynamiczną zmianę zawartości. Celem tej pracy jest zobrazowanie potencjału tkwiącego w Joomla! oraz przybliżenie zasad jej działania. W ostatniej cześci przedstawiony został sposób implementacji najważniejszych funkcji Joomla! z wykorzystaniem ich w inżynierii środowiska. Dla nadleśnictwa Węgierska Górka stworzono portal, którego zadaniem jest wypromować dane nadleśnictwo, walory turystyczne, informacje o nim, jego działalność w zakresie ochrony środowiska i gospodarki leśnej. Ma również przedstawić ofertę handlową skierowaną do potencjalnych klientów oraz zachęcić zainteresowane osoby do wyrażenia swoich opinii na forum internetowym, poprzez ankiety lub sondy. Na koniec przedstawiono niedoskonałości oraz zagrożenia wynikajace z użytkowania darmowych systemów CMS.

Until recently a small percentage of companies that were in possession of proper information technology base have been using the content management systems. This situation favoured the emergence of Joomla! - the software that allows simple management of web pages from the level of an internet browser. Even though the essence of Joomla! is the user-friendliness, projects generated in it are examples of the most modern computer technologies. Joomla! was created in PHP/MySQL, uses XML, DHTML, Java Script that allow the dynamic change of the content. The aim of this thesis is to depict the potential that Joomla! has, and to make the reader familiar with its functioning. The last part of the thesis shows the implementation of the most significant functions of Joomla! and their use in the environmental engineering. The Forestry Commission of Węgierska Górka created a web portal the aim of which is to promote itself, to emphasize the tourist attractions, to provide people with information, to highlight the activities towards environmental protection and forest management. The portal presents also its offer towards potential clients, encourages people to comment on a discussion forum and gathers their opinions through various surveys and polls. The last part puts also the emphasis on the dangers that emerge from the use of free CMS systems and shows their imperfections.

Wojciech Tlałka
Zastosowanie systemów CMS w inżynierii środowiska na przykładzie systemu Joomla!

1,7 MB

Damian Dziechciarz

SQLite jako alternatywa dla serwerowych systemów bazodanowych

2008

W dzisiejszych czasach zachodzi potrzeba gromadzenia i przetwarzania dużej ilości danych. Powoduje to szybki rozwój baz danych, które umożliwiają odpowiednie przechowywanie danych oraz sprawny do nich dostęp. Większość systemów do zarządzania bazami danych to niezwykle rozbudowane aplikacje. Alternatywą dla nich jest biblioteka SQLite implementująca w pełni funkcjonalny silnik bazodanowy. Celem niniejszej pracy było przedstawienie możliwości SQLite'a na tle innych darmowych systemów bazodanowych. W kolejnych rozdziałach pracy omówione zostały podstawy teoretyczne baz danych, szczegółowo opisana została funkcjonalność SQLite'a, interfejs dostępu do bazy na przykładzie PHP oraz rozszerzenie do składowania danych przestrzennych. Na potrzeby pracy przeprowadzone zostały również testy wydajności najpopularniejszych darmowych systemów bazodanowych, wykonane przy pomocy skryptów napisanych w języku PHP.

Today is great requirement of storing and processing a large amounts of data. It couses fast development of database, which enable proper storage of data and access for them. Most of database systems are very expanded applications. Library SQLite, which implement complete database engine is an alternative for them. The purpose of this document was a presentation of capabillity the SQLite database compared with other Open Source databese systems. The document contains theoretic bases of database, detailed description of functionality the SQLite database, description of PHP extension enabled access to database and presentation of spatial extension. This document required also the comparison of capacity the most popular databases, which has been executed with use PHP aplications.

Damian Dziechciarz
SQLite jako alternatywa dla serwerowych systemow bazodanowych

0,6 MB

Anna Bielutin

Pollution Level Monitor - interaktywna wizualizacja parametrów środowiska z wykorzystaniem Google Maps i Google Earth

2008

Z punktu widzenia zwykłego użytkownika sieci Internet do tej pory nie było ogólnodostępnych narzędzi, które informowałyby o parametrach zanieczyszczenia środowiska w dowolnej lokalizacji. Istnieją raporty publikowane przez lokalne Inspektoraty Ochrony Środowiska na stronach WWW dla każdego województwa osobno, ale nie przedstawiają one danych w zrozumiałej dla przeciętnej osoby postaci. Ponadto duże utrudnienie stanowi rozproszenie tych danych. System PLM spełnia założenia Państwowego Programu Monitoringu Środowiska i ułatwia zwykłemu użytkownikowi Internetu dostęp do danych z monitoringu środowiska. Jest to narzędzie wykorzystujące szereg technologii informatycznych scalając je w jeden wielozadaniowy i skalowalny system.

From the perspective of a user of the Internet there are no public tools, which inform about environmental pollution parameters in any location. There are reports published by the local Environmental Protection Inspectorates on the web pages for each province separately, but they do not present data in an intelligible form for the average person. In addition to this impediment is the high dispersion of the data. PLM system meets the National Environmental Monitoring Program, and facilitates the Internet User access to data from Environmental Monitoring. It is a tool using a set of Information Technology in a scalable and multitask system.

Anna Bielutin
Pollution Level Monitor - interaktywna wizualizacja parametrów środowiska z wykorzystaniem Google Maps i Google Earth

2,9 MB

Szymon Krywus

Search Engines Personaliser - system analizy i personalizacji wyszukiwarek internetowych

2008

Szymon Krywus
Search Engines Personaliser - system analizy i personalizacji wyszukiwarek internetowych

1 MB

Marcin Gorzan

System gromadzenia pomiarów hydrometeorologicznych wykorzystujący framework symfony

2008

Marcin Gorzan
System gromadzenia pomiarów hydrometeorologicznych wykorzystujący framework symfony

0,8 MB

Piotr Gogacz

Wykorzystanie Google Web Toolkit do budowy systemu dokumentacji fotograficznej dla potrzeb inżynierii wodnej

2009

Piotr Gogacz
Wykorzystanie Google Web Toolkit do budowy systemu dokumentacji fotograficznej dla potrzeb inżynierii wodnej

2,2 MB

Joanna Milewska

Interaktywna wizualizacja metadanych hydrometeorologicznych

2009

Joanna Milewska
Interaktywna wizualizacja metadanych hydrometeorologicznych

1,3 MB

Muthupandian Śnieżek

Analiza relacyjnych struktur baz danych dla potrzeb gromadzenia i przetwarzania heterogenicznych pomiarów hydrometeorologicznych

2009

Muthupandian Śnieżek
Analiza relacyjnych struktur baz danych dla potrzeb gromadzenia i przetwarzania heterogenicznych pomiarów hydrometeorologicznych

0,9 MB

Magdalena Kruczek

Monitorowanie oraz identyfikacja zmian w strukturze plików systemu Windows

2009

Jakub Druzgała

Wybrane algorytmy Level of Detail przeznaczone do renderowania w OpenGL trójwymiarowej siatki terenu

2009

Jakub Druzgała
Wybrane algorytmy Level of Detail przeznaczone do renderowania w OpenGL trójwymiarowej siatki terenu

1,1 MB

Latif Jalil

Internacjonalizacja (i18n) systemów informacji przestrzennej na przykładzie Quantum GIS i GRASS

2009

Latif Jalil
Internacjonalizacja (i18n) systemów informacji przestrzennej na przykładzie Quantum GIS i GRASS

2,1 MB

Andrzej Jurzec

Wykorzystanie formatu SVG w systemach informacji przestrzennej

2009

Andrzej Jurzec
Wykorzystanie formatu SVG w systemach informacji przestrzennej

0,8 MB

Wojciech Krasowski

Możliwości wykorzystania Quantum GIS w wizualizacji, przetwarzaniu i analizie prognostycznych danych meteorologicznych

Politechnika Wrocławska
2009

Politechnika Wrocławska, studia podyplomowe Systemy Informacji Geograficznej

Quantum GIS jest bardzo dynamicznie rozwijanym projektem programistycznym umożliwiającym wczytywanie, wizualizację i analizę danych wektorowych oraz rastrowych. Program oparty jest na systemie wtyczek o określonej funkcjonalności. Zalicza się do grupy aplikacji typu Open Source. Otwartość kodu źródłowego pozwala na personalizowanie jego możliwości. W związku z tym postanowiono dokonać oceny użyteczności Quantum GIS w wersji 1.5.0 w zakresie wizualizacji oraz analizy prognostycznych danych meteorologicznych, a więc wyników numerycznego modelowania warunków pogody. W pracy wykorzystano dane generowane przez globalny model prognostyczny (GFS). Wizualizowano i analizowano dane wektorowe i rastrowe wskazując na możliwości, ale i ograniczenia poszczególnych wtyczek. Należy bowiem podkreślić, że program, mimo wczytywania danych w formacie meteorologicznym (GRIB) nie powstał na potrzeby tej specyficznej dziedziny wiedzy i działalności. Stąd, jednym z celów projektu, jest również rozwój oprogramowania w celu zwiększenia jego efektywności w zakresie analizy danych meteorologicznych, zarówno prognostycznych, jak i aktualnych, w różnym formacie. W pracy przedstawiono także przykłady kartograficznych produktów meteorologicznych oraz możliwości ich wykorzystania. Wykazano zadowalającą użyteczność Quantum GIS 1.5.0 w wizualizacji i analizie danych prognostycznych.

Wojciech Krasowski
Możliwości wykorzystania Quantum GIS w wizualizacji, przetwarzaniu i analizie prognostycznych danych meteorologicznych

5,6 MB

Filip Mleczek

Analiza obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni potoku Ostra od km 6+670 do km 7+850 na podstawie danych z powodzi w roku 2010

2012

Filip Mleczek
Analiza obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni potoku Ostra od km 6+670 do km 7+850 na podstawie danych z powodzi w roku 2010

4,9 MB

Sebastian Jastrzębski

Weryfikacja ultrakrótkoterminowych prognoz wysokości opadu atmosferycznego dla obszaru powiatu żywieckiego

2012

Sebastian Jastrzębski
Weryfikacja ultrakrótkoterminowych prognoz wysokości opadu atmosferycznego dla obszaru powiatu żywieckiego

1,0 MB

Paweł Wołoszyn

Weryfikacja ultrakrótkoterminowych prognoz kierunku i prędkości wiatru dla powiatu żywieckiego

2012

Paweł Wołoszyn
Weryfikacja ultrakrótkoterminowych prognoz kierunku i prędkości wiatru dla powiatu żywieckiego

2,3 MB

Krzysztof Pytlarz

Weryfikacja kompletności i dokładności odwzorowania przecięć sieci rzecznej z drogami w serwisie OpenStreetMap na przykładzie zlewni górnego odcinka Soły.

2013

studia podyplomowe - Hydrologia i hydraulika stosowana w inżynierii i gospodarce wodnej

Marek Polok

Zastosowanie wektorowej mapy Corine Land Cover w programie Quantum GIS, jako podstawowe źródło informacji o typie zagospodarowania terenu w opracowaniach hydrologicznych

2013

studia podyplomowe - Hydrologia i hydraulika stosowana w inżynierii i gospodarce wodnej

Paweł Bałaś

Wizualizacja przestrzennych danych wysokościowych na potrzeby hydrologii

2013

studia podyplomowe - Hydrologia i hydraulika stosowana w inżynierii i gospodarce wodnej

Paweł Trela

Weryfikacja kompletności i dokładności odwzorowania hydrografii w serwisie OpenStreetMap na przykładzie obszaru miasta Tarnowa i okolic.

2013

studia podyplomowe - Hydrologia i hydraulika stosowana w inżynierii i gospodarce wodnej

Tomasz Górniak

Porównanie dokładności danych z OpenStreetMap do bezpośredniego pomiaru geodezyjnego na przykładzie odcinka rzeki Wieprzówka

2013

studia podyplomowe - Hydrologia i hydraulika stosowana w inżynierii i gospodarce wodnej

Andrzej Gądek

Zastosowanie programu HEC-HMS w modelowaniu hydrogramów fal hipotetycznych na przykładzie zlewni rzeki Uszwicy

2013

studia podyplomowe - Hydrologia i hydraulika stosowana w inżynierii i gospodarce wodnej

Anna Kieca

Wykorzystanie Quantum GIS 1.7 do wyznaczania spadków zlewni

2013

studia podyplomowe - Hydrologia i hydraulika stosowana w inżynierii i gospodarce wodnej

Bartłomiej Papiernik

Wykorzystanie Quantum GIS 1.7 do wyznaczania obszarów zlewni

2013

studia podyplomowe - Hydrologia i hydraulika stosowana w inżynierii i gospodarce wodnej

Zyta Tulin

Koncepcja bazy danych SQLite dla pluwiogramów

2013

Zyta Tulin
Koncepcja bazy danych SQLite dla pluwiogramów

7,3 MB

Monika Jarska

Wykorzystanie geotagowania oraz programu Quantum GIS do oceny rozmieszczenia stojaków rowerowych w centrum Krakowa

2013

Monika Jarska
Wykorzystanie geotagowania oraz programu Quantum GIS do oceny rozmieszczenia stojaków rowerowych w centrum Krakowa

18,4 MB

Damian Maziarz

Biblioteka symboli meteorologicznych w formacie SVG

2013

Olga Pomprowicz

WFS jako element infrastruktury danych przestrzennych inżynierii środowiska

2015

Magdalena Dej

Zastosowanie programu QGIS w analizie dostępności komunikacyjnej osiedla Fi w Krakowie

Wydział Inżynierii Lądowej
2016

Magdalena Dej
Zastosowanie programu QGIS w analizie dostępności komunikacyjnej osiedla Fi w Krakowie

3,3 MB

Jakub Duś

Detekcja zmian przejrzystości atmosfery na podstawie obrazów z kamer drogowych

2016

Jakub Duś
Detekcja zmian przejrzystości atmosfery na podstawie obrazów z kamer drogowych

2,4 MB

Witold Twardowski

Analiza czasu przejazdu szybkiego tramwaju po oddaniu do użytku estakady nad układem torowym Dworca PKP Kraków Płaszów

2016

Witold Twardowski
Analiza czasu przejazdu szybkiego tramwaju po oddaniu do użytku estakady nad układem torowym Dworca PKP Kraków Płaszów

48,1 MB

Paweł Mazurek

Analiza aktywności rowerowej związanej z kampusem głównym Politechniki Krakowskiej jesienią A.D. 2015

2016

Paweł Mazurek
Analiza aktywności rowerowej związanej z kampusem głównym Politechniki Krakowskiej jesienią A.D. 2015

1,2 MB

Filip Mleczek

"High water marks" - projekt kartowania znaków wielkiej wody w OpenStreetMap

2016

Filip Mleczek
"High water marks" - projekt kartowania znaków wielkiej wody w OpenStreetMap

18,9 MB

Patrycja Bożek

Kartowanie znaków wielkich wód na obszarze Polski, w ramach projektu OpenStreetMap

2017

Polska jest krajem, który w swojej historii wielokrotnie doświadczał powodzi. Postępujący rozwój gospodarczy powoduje coraz większe straty związane z tym zjawiskiem. Jednym ze świadectw powodzi są znaki wielkich wód wskazujące wysokość, do której sięgała największa fala wezbrania. Celem pracy była inwentaryzacja istniejących znaków wielkich wód na terenie całej Polski. Pozyskano informacje o obiektach oraz określono ich dokładne lokalizacje. Do zapisu i publicznego udostępnienia skartowanych znaków wykorzystano portal OpenStreetMap.

Patrycja Bożek
Kartowanie znaków wielkich wód na obszarze Polski, w ramach projektu OpenStreetMap

31,1 MB

Klaudia Dybaś

Wykorzystanie danych OpenStreetMap do analizy warunków przewietrzania centrum Krakowa

2017

W ostatni czasie, przewietrzanie miast stało się tematem o dużym zainteresowaniu. Wynika to z faktu, że ma ona zdecydowany wpływ na jakość życia w mieście. Kompozycja urbanistyczna, jako jeden z czynników wpływających na przewietrzanie miasta, w dużej mierze uzależniona jest od człowieka. Z tego powodu, ważne jest planowanie zabudowy w zgodzie z istniejącą już strukturą urbanistyczną i środowiskiem naturalnym, gdyż wpływa to znacząco na jakość danego miejsca. Celem niniejszej pracy była analiza wpływu zabudowy na warunki przewietrzania centrum Krakowa. Przeanalizowane zostało rozmieszczenie i ukształtowanie kanałów przepływu powietrza w centrum miasta, a także stworzono wizualizację przeszkód architektonicznych zaburzających napływ powietrza do miasta. Do wykonania analizy posłużył program QGIS, udostępniany na licencji wolnego i otwartego oprogramowania. Wykorzystane dane były ogólnodostępne i darmowe, tworzone przez społeczność internetową w ramach projektu OpenStreetMap. Praca dyplomowa jest próbą zaprezentowania, jak za pomocą ogólnodostępnych narzędzi można wykonać taką analizę.

Klaudia Dybaś
Wykorzystanie danych OpenStreetMap do analizy warunków przewietrzania centrum Krakowa

29,3 MB

Katarzyna Jakubiszyn

Projekt mapowania wnętrz Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej w projekcie OpenStreetMap

2017

Celem niniejszej pracy jest stworzenie mapy wnętrz Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Prezentacja budynku podzielona jest na poszczególne kondygnacje, a te kolejno na pomieszczenia o różnej funkcji. Całość wykonana jest w darmowym programie JOSM, z wtyczka PicLayer, służącym do edycji danych w serwisie OpenStreetMap. Całość pracy wprowadzona jest do OpenStreetMap, natomiast wizualna prezentacje map wnętrz zapewnia portal OpenLevelUp.

Katarzyna Jakubiszyn
Projekt mapowania wnętrz Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej w projekcie OpenStreetMap

1,6 MB

Karolina Palmowska

Analiza kolorów elewacji wybranych miast w Polsce

2017

Niniejsza praca inżynierska pokazuje jak prezentują się kolory elewacji budynków w czterech wybranych miastach, którymi są: Kraków, Poznań, Wrocław, Szczecin. Celem pracy jest przedstawienie wykresów pierścieniowych, które obrazują rozkład kolorów elewacji budynków w omawianych miastach. Dodatkowo do analizy kolorów elewacji zostały przygotowane specjalne tabele TOP5 dla każdego miasta. Obliczono wagę poszczególnych składowych RGB dla poszczególnych miast a następnie przy pomocy histogramów powstało porównanie udziału każdej ze składowych. Stworzono również średnią barwę dla każdego z miasta, która powstała dzięki użyciu uśrednionych wartości RGB. Patrząc na histogramy z barwami uśrednionymi pierwszym nasuwającym się wnioskiem jest to, że w 75% przypadków dominuje barwa czerwona. W pozostałych 25% przeważa barwa zielona, jednak w bardzo niewielkim stopniu. Biorąc pod uwagę uzyskane kolory wypadkowe jak i palety barw zauważamy dominacje kolorów stonowanych, jasnych, ciepłych.

Karolina Palmowska
Analiza kolorów elewacji wybranych miast w Polsce

6,4 MB

Patrycja Półtorak

Analiza ruchu rowerowego w Krakowie w czerwcu 2016r.

2017

Celem pracy jest analiza natężenia ruchu rowerowego oraz ocena wykorzystania infrastruktury rowerowej w wybranych miejscach pomiarowych w Krakowie. Rozdział I zawiera ogólne dane o mieście Kraków oraz charakterystykę sieci rowerowej w Krakowie. W rozdziale II przedstawione zostały informacje o badaniu ruchu rowerowego. Trzeci rozdział zawiera wyniki pomiaru oraz ich analizę, a także przedstawia porównanie badań ruchu rowerowego w 2015r. i 2016r.

Patrycja Półtorak
Analiza ruchu rowerowego w Krakowie w czerwcu 2016r.

4,7 MB

Michał Sagucki

Możliwości wykorzystania programu QGIS w planowaniu inwestycji, na przykładzie Krakowa

2017

Celem pracy jest przestawienie możliwości wykorzystania oprogramowania QGIS w planowaniu inwestycji na przykładzie Krakowa. Oprogramowanie geoinformacyjne QGIS oferuje tworzenie map, gromadzenie i zarządzanie danymi oraz kalkulacje statystyczne. Ponadto, współpracując z ogólnodostępnymi informacjami geograficznymi QGIS staje się doskonałym narzędziem w analizie przestrzennej. Kraków, jako jedno z najatrakcyjniejszych dla inwestorów miast w Polsce, stanowi doskonały przykład wykorzystania systemów geoinformacyjniych w praktyce. Opracowano i wprowadzono dane inwestora celem wizualizacji strategicznego planowania. Program QGIS jest alternatywą dla płatnych i zamkniętych systemów geoinformacyjnych, natomiast mnogość możliwości oraz elastyczność programu pozwala na dostosowanie oprogramowania do zróżnicowanych potrzeb inwestorów.

Michał Sagucki
Możliwości wykorzystania programu QGIS w planowaniu inwestycji, na przykładzie Krakowa

1,5 MB

Joanna Sołtys

Interaktywna mapa kampusów Politechniki Krakowskiej

2017

Niniejsza praca przedstawia proces tworzenia interaktywnej mapy kampusów Politechniki Krakowskiej. Podzielona została na dwie części, teoretyczną i opisową. W pierwszej z nich opisano ogólną charakterystykę kampusu oraz narzędzia wykorzystane w projekcie. Przeprowadzono także analizę aktualnego wyglądu kampusu w OpenStreetMap. Natomiast w drugiej przedstawiono proces powstawania mapy z podziałem na poszczególne etapy. Efekt końcowy został udostępniony do publicznego użytku.

Joanna Sołtys
Interaktywna mapa kampusów Politechniki Krakowskiej

21,6 MB

Bartłomiej Sygnator

Mapa darmowych obiektów sportowych w Krakowie

2017

Celem pracy jest stworzenie mapy darmowych obiektow sportowych w Krakowie. Rozdział I zawiera pozytywne aspekty sportu oraz zagrożenia płynące z braku aktywności fizycznej. Ponadto przedstawia obecną sytuację sportową w Krakowie. W rozdziale II zawarte zostały informacje o wykorzystanych narzędziach pracy . Rozdział III składa się z informacji na temat stworzenia mapy, która opiera się na wprowadzonych danych do portalu Openstreetmap, oraz bibliotece Leaflet. Praca jest głównie adresowana do mieszkańców Krakowa i okolic, którzy dzięki mapie dostępnej w intrenecie, będą mogli w prosty sposób odszukać wybrana przez siebie dyscyplinę sportu i odpowiednią lokalizację do jej uprawiania.

Kinga Szkaradek

Rozwój Krakowa w latach 1985-2011 na bazie zobrazowań satelitarnych Landsat

2017

Praca przedstawia rozwój miasta Krakowa w latach 1985 -2011 na podstawie zobrazowań satelitarnych Landsat. Do utworzenia map użytkowania terenu , wykorzystano zobrazowania satelitarne Landsat-5 , zarejestrowane w latach: 1985, 1992, 2002, 2011, oraz program QGIS z wtyczką Semi-Automatic Classification, autorstwa Luca Congedo. Na podstawie utworzonych map przedstawiających rozwój Krakowa, została przeprowadzona analiza opisowa poszczególnych lat. Następnie wykorzystano projekt CORINE Land Cover 2012 do porównania mapy utworzonej dla 2011 roku.

Kinga Szkaradek
Rozwój Krakowa w latach 1985-2011 na bazie zobrazowań satelitarnych Landsat

5,5 MB

Monika Trzaska

Parkowanie rowerów na terenie kampusu głównego Politechniki Krakowskiej - alternatywne rozwiązania

2017

W ostatnim czasie zaobserwować można rosnące zainteresowanie rowerem jako środkiem transportu w mieście. Tak też jest i w Krakowie. Infrastruktura rowerowa stale jest rozbudowywana, a rower stał się alternatywą dla samochodu i komunikacji miejskiej. Nieodłączną częścią infrastruktury dla rowerów w mieście są także parkingi rowerowe. Ważne jest aby miejsca do parkowania rowerów w odpowiedniej ilości znalazły się także na terenie uczelni, gdyż studenci są grupą społeczną chętnie podróżującą na rowerach. Na terenie kampusu głównego Politechniki Krakowskiej parkowanie rowerów wymaga usprawnienia. Zaproponowano więc dwa alternatywne rozwiązania gdzie i w jakiej ilości mogą w przyszłości pojawić się stojaki rowerowe.

Natalia Wiśniewska

Szacowanie zasięgu powodzi z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych

2017

Dane satelitarne znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach nauki oraz dają możliwość prowadzenia analiz o różnym poziomie zaawansowania. Korzystanie ze zdjęć satelitarnych w celu wskazania miejsc występowania podtopień oraz szacowania zasięgu powodzi jest sprawdzoną metodą. Celem niniejszej pracy było opisanie metody szacowania zasięgu powodzi. Do przeprowadzenia analizy wykorzystano dwa zdjęcia satelitarne przedstawiające sytuację przed i po powodzi w rejonie zbiornika wodnego w Indonezji. Zdjęcia satelitarne poddano cyfrowej obróbce w programie komputerowym QGIS, używając do tego wtyczki wykonującej półautomatyczną klasyfikację terenu. Wyniki przeprowadzonej analizy zaprezentowano w formie graficznej.

Natalia Wiśniewska
Szacowanie zasięgu powodzi z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych

5,4 MB

Sylwia Zajda

Parametryzacja wybranych tras dla biegających po Krakowie

2017

Celem pracy była parametryzacja wybranych tras biegowych w Krakowie, która umożliwi osobom biegającym, wybór najlepszej trasy dostosowanej do swoich potrzeb. Głównymi parametrami tras były: przewyższenie, spadek terenu, podbiegi oraz zbiegi. Wyznaczono również pokrycie terenu znajdujące się w odległości 10 metrów od tras. Narzędziami użytymi do tej analizy były OpenStreetMap oraz QGIS. OpenStreetMap umożliwiło wykorzystanie istniejących dróg oraz ścieżek do wyznaczenia nowych relacji z odpowiednimi tagami dla tras biegowych. W programie QGIS wykorzystano dwie wtyczki: QuickOSM oraz ProfileTool, odpowiadające kolejno za bezpośrednie pobranie danych z OSM oraz wyznaczenie profili terenu po którym przebiegają trasy. Końcowym efektem było przyporządkowanie tras do trzech klas, które charakteryzują poziomy trudności.

Sylwia Zajda
Parametryzacja wybranych tras dla biegających po Krakowie

30,0 MB

Karolina Zięba

Opracowanie map kampusów Politechniki Krakowskiej w programie QGIS

2017

Niniejsza praca przedstawia proces wykonania tradycyjnych map kampusów Politechniki Krakowskiej z wykorzystaniem projektu OpenStreetMap oraz programu QGIS. Składa się z części teoretycznej oraz projektowej. Pierwsza z nich przedstawia charakterystykę poszczególnych kampusów uczelni wraz z opisem ich mocnych i słabych stron. Zaprezentowano również kartograficzne opracowania kampusów zagranicznych uczelni, stanowiących inspirację do wykonania map PK. Część projektowa dotyczy uzupełnienia danych w witrynie OSM, a następnie ich pobrania i edycji w programie QGIS. Końcowym etapem pracy była redakcja map, przygotowanie ich do wydruku oraz analiza uzyskanych efektów.

Karolina Zięba
Opracowanie map kampusów Politechniki Krakowskiej w programie QGIS

18,8 MB

Jakub Pękala

Opracowanie polskiej wersji wtyczki klasyfikacji nadzorowanej (SCP) do programu QGIS

2017

Celem pracy inżynierskiej było stworzenie polskiej wersji wtyczki Semi-Automatic Classification Plugin do programu QGIS, służącej do obróbki obrazów teledetekcyjnych. Omówiono proces tłumaczenia SCP, zaczynając od zdobycia danych - nawiązania kontaktu z autorem wtyczki, kończąc na procesie weryfikacji i znajdowaniu błędów tłumaczenia. Wykorzystano program Qt Linguist, w którym wczytano plik zawierający angielską wersję językową i na jego podstawie stworzono wersję polską. W celu zastosowania odpowiedniej terminologii posługiwano się Słownikiem pięciojęzycznym z zakresu fotogrametrii i teledetekcji pod redakcją Zbigniewa Sitka oraz publikacji naukowych umieszczonych na stronie internetowej Google Scholar. Omówiono zastosowanie teledetekcji oraz przedstawiono proces pozyskiwania zdjęć satelitarnych i zdjęć lotniczych. Pokazano możliwości wtyczki SCP oraz narzędzia służące do obróbki wstępnej i końcowej obrazów teledetekcyjnych. Napisano też instrukcję do przeprowadzenia klasyfikacji pokrycia terenu w tym programie.

Jakub Pękala
Opracowanie polskiej wersji wtyczki klasyfikacji nadzorowanej (SCP) do programu QGIS

2,8 MB

Maciej Zaleski

Pozyskiwanie, przetwarzanie i analiza danych w kontekście bezpieczeństwa drogowego

Wydział Inżynierii Lądowej
2017

W pracy przedstawiono możliwości pozyskiwania, przetwarzania i analizy danych wykorzystywanych w badaniach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Głównym celem pracy było zbadanie wpływu zjawisk ograniczających widzialność, takich jak mgła oraz opad atmosferyczny na bezpieczeństwo drogowe. Pozyskano dane meteorologiczne i dane o zdarzeniach drogowych o bardzo dużej rozdzielczości czasowej z okresu kilku lat. Do ich przetwarzania wykorzystano skrypty napisane w języku programowania Python. Ponadto przeanalizowano przydatność danych pozyskiwanych z platformy mikroblogowej Twitter, jako alternatywnych lub komplementarnych dla danych o zdarzeniach drogowych pozyskanych z Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji.

Maciej Zaleski
Pozyskiwanie, przetwarzanie i analiza danych w kontekście bezpieczeństwa drogowego

2,7 MB

Anna Pulak

Koncepcja interaktywnej mapy komunikacji miejskiej w Krakowie

Wydział Inżynierii Lądowej
2017

Przedmiotem pracy inżynierskiej Koncepcja interaktywnej mapy komunikacji miejskiej w Krakowie było stworzenie funkcjonalnej aplikacji mapowej przy wykorzystaniu biblioteki Leaflet, uwzględniającej predyspozycje odbiorcy do postrzegania ruchu. W pracy przedstawiono teoretyczne zagadnienia dotyczące budowy i odbioru nowoczesnych prezentacji kartograficznych. Opisano projekt OpenStreetMap, z którego pobrano dane dotyczące sieci komunikacji miejskiej w Krakowie. Przedstawiono historię rozwoju planów komunikacyjnych i zasady tworzenia funkcjonalnych rozwiązań kartograficznych. Zaprezentowano wykorzystane narzędzia - Bibliotekę Leaflet służącą do tworzenia aplikacji mapowych. Wynikiem prac były dwie interaktywne mapy internetowe - Mapa tras i przystanków komunikacji miejskiej w Krakowie i Wizualizacja wybranych linii komunikacji miejskiej w Krakowie przy wykorzystaniu animacji.

Anna Pulak
Koncepcja interaktywnej mapy komunikacji miejskiej w Krakowie

12,8 MB

Patryk Głowacki

Niewykorzystane możliwości monitoringu wizyjnego

2018

Liczba kamer monitoringu zwiększa się w miastach z każdym rokiem, lecz ich potencjał pozostaje niewykorzystany. Regulacje prawne często nie nadążają za technologią i dane pozyskiwane ze środków publicznych są bezpowrotnie marnowane. Jedynym powszechnym obszarem zastosowań, wykorzystującym zautomatyzowane systemy analizy obrazu, jest monitoring dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, oraz zastosowanie w odcinkowych pomiarach prędkości. Przedstawiam możliwości wykorzystania systemów monitoringu wizyjnego dla potrzeb miasta. Praca prezentuje koncepcję systemu automatycznego typowania nieprawidłowo zaprojektowanych przejść dla pieszych. Do stworzenia systemu wykorzystana została darmowa biblioteka OpenCV, której możliwości zaprezentowane zostały w pracy.

Patryk Głowacki
Niewykorzystane możliwości monitoringu wizyjnego

5,2 MB

Mikołaj Grabowski

Zastosowanie licznika rowerzystów do pomiaru ruchu rowerowego, na przykładzie Ronda Mogilskiego w Krakowie

2018

Przedmiotem pracy inżynierskiej było przedstawiłem zastosowania licznika rowerzystów w pomiarze ruchu rowerowego na przykładzie licznika znajdującego się przy Rondzie Mogilskim w Krakowie. W tym celu przeprowadzono 5 dniowe pomiary ruchu rowerowego z wykorzystaniem licznika oraz własnych obserwacji. Następnie przeanalizowano czynniki jakie wpływały na dokładność pomiaru. Praca zawiera także informacje o wykorzystaniu liczników w Polsce i na świecie, oraz ich znaczenie dla planowania i rozwoju infrastruktury rowerowej.

Mikołaj Grabowski
Zastosowanie licznika rowerzystów do pomiaru ruchu rowerowego, na przykładzie Ronda Mogilskiego w Krakowie

32,4 MB

Paulina Kowal

Georeferencja historycznej mapy hydrografii Krakowa w programie QGIS

2018

Przedmiotem pracy inżynierskiej było wykonanie georeferencji historycznej mapy hydrografii Krakowa pochodzącej z ok. XIII wieku. Wykorzystano do tego celu dwie wtyczki dostępne w programie QGIS służące do kalibracji obrazów rastrowych: Georeferencer oraz J Rectifier. W pracy opisano modele transformacji oraz wykorzystane materiały. Przedstawiono metody pozyskania materiału referencyjnego oraz tworzenie podkładu rastrowego. Dokonano analizy i porównania ergonomii wykorzystanych narzędzi oraz zaprezentowano otrzymane wyniki przekształceń. Efektem pracy jest historyczna mapa hydrografii Krakowa, wpasowana w aktualny układ współrzędnych PL-1992.

Paulina Kowal
Georeferencja historycznej mapy hydrografii Krakowa w programie QGIS

18,5 MB

Zuzanna Banasiak

Zielone torowiska - rozwiązanie dla Krakowa

2018

Celem niniejszej pracy inżynierskiej jest przedstawienie technologii zielonych torowisk jako rozwiązania dla Krakowa. Zazielenianie torowisk jest sposobem na zwiększenie obszarów biologicznie czynnych w mieście. Pozwala na wykorzystanie zagospodarowanego już terenu i zwiększenie jego funkcjonalności, przynosząc korzyści środowiskowe, finansowe i estetyczne. W ramach pracy opisano przykładową konstrukcję, wykorzystywaną roślinność, a także wady i zalety rozwiązania. Na podstawie wykonanej inwentaryzacji miasta i dostępnych danych, wskazano możliwości i kierunki rozwoju systemów zielonych torowisk w Krakowie.

Zuzanna Banasiak
Zielone torowiska - rozwiązanie dla Krakowa

1,8 MB

Marianna Marszałkowska

Wizualizacja zmian nazw ulic centrum Krakowa

2018

Justyna Tylka

Analiza wykorzystania GIS w przedsiebiorstwach wodociagowo-kanalizacyjnych

2018

Głównym celem niniejszej pracy magisterskiej jest analiza wykorzystania GIS w przedsiębiorstwach wodociągowych na terenie Polski, a także zidentyfikowanie przeszkód stojących na drodze do wykorzystania potencjału systemów geoinformacyjnych.

Justyna Tylka
Analiza wykorzystania GIS w przedsiebiorstwach wodociagowo-kanalizacyjnych

2,4 MB

Katarzyna Sidur

Porównanie wysokości opadu SYNOP z produktem satelitarnym IMERG dla 10 wybranych dni w roku 2017

2018

W pracy porównano wysokości opadu dobowego pomiarów SYNOP z produktem satelitarnym IMERG dla 10 wybranych dni w 2017 roku dla 59 stacji synoptycznych w Polsce. Podstawą porównania były różnice pomiędzy pomiarami. Na podstawie zebranych obserwacji wskazano, że dla danych z produktu satelitarnego IMERG dla wybranych 10 dni średnio zawyżona jest wysokość odpadu o 0,53 mm. Na podstawie danych zaobserwowano, że w przypadku 93% stacji średnie opady z produktu satelitarnego są niedoszacowane. Brak różnic pomiędzy pomiarami wykazało 23% obserwacji, natomiast różnice wysokości opadu do 5 mm stanowiły dla wybranych 10 dni 50%. Produkt satelitarny ze względu na przestrzenny charakter prezentuje rozkład opadu. Został on zestawiony z przestrzennym rozkładem opadu utworzonym metodą interpolacji IDW z danych punktowych z informacja o opadzie SYNOP.

Katarzyna Sidur
Porównanie wysokości opadu SYNOP z produktem satelitarnym IMERG dla 10 wybranych dni w roku 2017

10,7 MB

Klaudia Dybaś

Propozycja metody oceny wykorzystania przestrzeni miejskiej dla celów reklamowych, na przykładzie ulicy Kalwaryjskiej w Krakowie

2018

Współczesne miasta zmagają się z problemem wizualnego zanieczyszczenia krajobrazu, spowodowanego nadmiarem bodźców wizualnych w przestrzeni publicznej. Najbardziej ingerującą w przestrzeń miast formą graficzną są nośniki reklam zewnętrznych. Brak kontroli nad ich rozmieszczeniem powoduje, że wprowadzają do przestrzeni miejskiej wizualny chaos, który również wpływa na ludzi przebywających codziennie w danej przestrzeni. Zapisy prawne nie regulują estetycznego aspektu reklamy zewnętrznej, brak zapisów ograniczających możliwość jej lokalizacji, rozmiaru oraz kontrolujących jej wygląd i dopasowanie do otoczenia. Przestawiona w pracy metoda oceny zarządzania powierzchniami reklamowymi skupiła się właśnie na tych aspektach. Wykorzystując ogólnodostępne dane i narzędzia określono ilość i lokalizację nośników, przeanalizowano dostosowanie kolorystyki reklam do otoczenia oraz zobrazowano stopień przysłonięcia frontu budynku powierzchniami reklamowymi. Wśród 82 przeanalizowanych obiektów zidentyfikowano 591 nośników reklamowych. Największy poziom przysłonięcia budynków powierzchniami reklamowymi występuje na wysokości parteru, w 34% przeanalizowanych obiektach przysłaniają one do 20% powierzchni parteru. Wykazano również, że kolorystyka reklam nie jest dostosowana do elewacji budynków. Przedstawiona metoda udowodniła, że kontrola jakości reklamy w przestrzeni jest możliwa. Miasta powinny zatem posiadać narzędzie ułatwiające zarządzanie istniejącymi nośnikami i wprowadzanie nowych powierzchni reklamowych do przestrzeni publicznej.

Klaudia Dybaś
Propozycja metody oceny wykorzystania przestrzeni miejskiej dla celów reklamowych, na przykładzie ulicy Kalwaryjskiej w Krakowie

38,5 MB

Patrycja Bożek

Znaki wielkiej wody - historie wybrane

2018

Znaki wielkiej wody są istotne do szacowania zagrożenia powodziowego, ale to również element dziedzictwa narodowego i historii regionów. Przeważająca liczba odnalezionych w Polsce znaków powodzi ma postać tablicy z określoną na niej data i wskazanym poziomem wody. Niekiedy posiadają dodatkowa inskrypcje w obcym języku, co utrudnia jego zrozumienie. Bez odpowiedniej informacji, zwykle jest bagatelizowany i pomijany. Brak kultywowania i dbałości o zachowane dziedzictwo narodowe powoduje stopniowe zatracanie jego materialnej i niematerialnej części. Przekazy historyczne, podania i opowieści wypierane są przez nowe technologie. Celem pracy jest identyfikacja czynników sprzyjających tworzeniu i pielęgnowaniu znaków wielkiej wody w Polsce. Teza pracy zakłada, ze można skuteczniej chronić istniejące znaki oraz popularyzować tworzenie nowych przez inicjatywy lokalne.

Patrycja Bożek
Znaki wielkiej wody - historie wybrane

25,3 MB

Maciej Zaleski

System wyszukiwania na stronach internetowych i geokodowania znaków wielkiej wody

2018

Celem pracy było przedstawienie sposobu wyszukiwania miast, w których znajdują się znaki wielkiej wody. Algorytm postępowania jest w pełni powtarzalny i możliwy do zastosowania przy rozpoczynaniu analogicznych projektów w innych krajach. Wykorzystano techniki zarówno do pozyskiwania danych, jak i ich przetwarzania. W toku postępowania powstał szereg skryptów w języku programowania Python, służących ekstrakcji informacji ze stron internetowych, a także wyszukiwania określonych nazw w pozyskanych danych. Przedstawiono także możliwości baz danych przestrzennych. Miasta znalezione na stronach internetowych wyszukanych frazą "znak wielkiej wody" poddano analizie przestrzennej z wykorzystaniem narzędzi GIS. W efekcie 59% znalezionych miast okazało się trafnych, tj. znajdują się w nich znaki wielkiej wody.

Maciej Zaleski
System wyszukiwania na stronach internetowych i geokodowania znaków wielkiej wody

1,2 MB

Marek Kania

Aplikacja internetowa wykorzystująca dane wektorowe do wizualizacji zmian przestrzennych zachodzących w czasie, na przykładzie hydrografii Krakowa

2019

Zaprojektowano aplikację internetową w języku JavaScript, z wykorzystaniem dodatkowych bibliotek tj. Leaflet oraz ReactJS. Następnie przedstawiono przykładową analizę zmian historycznej hydrografii Krakowa i zaproponowano przykłady innych zastosowań stworzonego narzędzia w zakresie gospodarki przestrzennej. Efektem pracy jest aplikacja internetowa, umieszczona na serwerze WWW, służąca do wyświetlania wektorowych warstw, stanowiących cyfrowy odrys hydrografii ze starych map Krakowa. Dodatkowym elementem jest warstwa, prezentująca lokalizację znaków wielkiej wody, oraz linia czasu pozwalająca na filtrowanie ich wyświetlania względem dat krakowskich powodzi.

Marek Kania
Aplikacja internetowa wykorzystująca dane wektorowe do wizualizacji zmian przestrzennych zachodzących w czasie, na przykładzie hydrografii Krakowa

9,2 MB

Mikołaj Grabowski

Metody i narzędzia wizualizacji danych meteorologicznych

2019

Praca skupia się na przedstawieniu dostępnych metod oraz narzędzi, jakimi można wizualizować dane meteorologiczne. Pierwsze rozdziały pracy przedstawiają narzędzia i sposoby pozyskiwania danych meteorologicznych z otoczenia. W rozdziale trzecim opisane są natomiast dostępne formaty, w których można dokonać zapisu danych meteorologicznych. Kolejne dwa rozdziały natomiast przedstawiają dostępne metody oraz narzędzia, jakimi można się posłużyć w wizualizacji danych meteorologicznych.

Paulina Kowal

Wizualizacja zmian przestrzennych przy pomocy morfingu

2019

Praca obejmuje zarówno teoretyczne aspekty morfingu, jak i potencjał jego zastosowania w dziedzinie gospodarki przestrzennej. W tekście zaprezentowano korzyści płynące z graficznej wizualizacji danych i publikacji ich w internecie. Przybliżono tematykę dotyczącą formatów cyfrowych oraz przedstawiono podstawowe zasady tworzenia rzeczywistych animacji. Najważniejszą część stanowi szczegółowo opisana interpolacja kształtu, wraz z późniejszym jej zastosowaniem przy tworzeniu morfingu grafiki wektorowej. Dodatkowo zaproponowano przykłady zastosowania animacji kształtu w obszarach powiązanych z planowaniem przestrzennym. Zakończenie stanowi plan projektu praktycznego, pozwalającego na stworzenie internetowej mapy z animacją przez wykorzystanie języka JavaScript oraz jego bibliotek (Leaflet, D3). Opisano narzędzia i zaprezentowano zestaw gotowych funkcji, ułatwiających stworzenie interaktywnego geoportalu, przedstawiającego animację obiektów wektorowych.

Paulina Kowal
Wizualizacja zmian przestrzennych przy pomocy morfingu

7,2 MB